Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku zacznie bezpośrednio obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO”, a także nowa polska ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.

* Administratorem danych jest Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz podmioty, z którymi zawarł on stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu ISP PAN.

* Organem nadzorczym powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk powołał inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem <krp.maciejluczak@gmail.com>.

* Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez ISP PAN (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających z poczty elektronicznej, czytelni, biblioteki oraz sklepu internetowego, a także konta do newslettera.

* Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, numer telefonu, czy numer konta bankowego.

* Przetwarzanie zbieranych przez nas danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez ISP PAN serwisów oraz usług, w szczególności do zawierania umów sprzedaży w prowadzonym przez nas sklepie internetowym.

* Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.

* Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili – bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO.

* Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Instytut Studiów Politycznych PAN jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

* Mając powyższe na uwadze wyrażasz dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów oraz usług Instytutu Studiów Politycznych PAN, a także danych osobowych przekazywanych poprzez samodzielne logowanie się do poczty elektronicznej, biblioteki, czytelni oraz sklepu internetowego.

* Mając powyższe na uwadze, jako osoba pełnoletnia, wyrażam zgodę.